Golfbil

Vad gäller för att hyra?

Vi har 2 golfbilar. Bokning görs på plats i kaffestugan eller förbokas på 08-570 249 92. Pris 350 kr/golfrunda.

 • Åldersgräns 18 år och inneha B-Körkort för personbil.
 • Personer under 18 får inte köra ens med vårdnadshavarens lov.
 • Max 2 passagerare inkl. förare per bil.
 • Person med fysiskt handikapp har förtur.
 • Vid tävlingsspel skall giltigt läkarintyg och intyg för golbil uppvisas.

  Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff och i anslutning till parkeringsområden.
 • Fullständiga Hyresvillkor

  § 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
  Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

  § 2. Fordonets brukande
  Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. 

  § 3. Krav på framförande
  Stor hänsyn och försiktighet skall iaktas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen. 

  § 4. Åtgärder vid skada eller fel
  Hyresmannen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och skador som som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. 

  § 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
  Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

  § 6. Begränsning av skada
  Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

  § 7. Återlämnande
  Efter avslutat spel skall bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalas, sätta bilen på laddning.