Norråva GK - Golfbil

Golfbil

Pris 350 kr/golfrunda - Läkarintyg 300 kr/golfrunda

Bokning av golfbil görs på plats på Norråva i receptionen eller förbokas på 08-570 249 92. 

Hyresvillkor

  • Max 2 passagerare inkl. förare per bil.
  • Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.
  • Vid tävlingsspel skall giltigt läkarintyg och intyg för golbil uppvisas. 

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. 

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iaktas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen. 

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och skador som som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. 

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel skall bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalas, sätta bilen på laddning.

Image
Image
Image
Image
Image

KONTAKT

Reception & Gårdscafé
08-570 249 92

Kansli & Medlemsfrågor
070-341 75 71
kansli@norravagk.se

BESÖKSADRESS

Norråvavägen 17
139 90 Värmdö
Vägbeskrivning>

POSTADRESS

AC Nathanson HB
Sunds Gård
139 90 Värmdö

SOCIALA MEDIER